• پوستر روز شمار ۳۱

  پوستر روز شمار ۳۱

  عکس: حسین راد
  طرح: سارا حسین آبادی
  تا حماسه ی میلیونی اربعین، ۳۱ روز باقی مانده

 • پوستر روز شمار ۳۲

  پوستر روز شمار ۳۲

  عکس: حسین راد
  طرح: سارا حسین آبادی
  تا حماسه ی میلیونی اربعین، ۳۲ روز باقی مانده

 • پوستر روز شمار ۳۳

  پوستر روز شمار ۳۳

  عکس: شیرین متین فر
  طرح: سارا حسین آبادی
  تا حماسه ی میلیونی اربعین، ۳۳ روز باقی مانده